Przejdź do treści

Regulamin warsztatów, spotkań
i plenerów fotograficznych
organizowanych przez Mamy Plener

Organizatorem warsztatów i plenerów jest Karolina Wicher, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Karolina Wicher, z siedzibą przy ul. Karabeli 3a/2, 01-313 Warszawa, NIP: 5262607177, REGON: 521912232, założycielka marki Mamy Plener.

Rodzaj i charakter oferowanych usług

Organizator organizuje lub współorganizuje z innymi podmiotami następujące warsztaty:

 • warsztaty rozwojowe i fotograficzne – stacjonarne i wyjazdowe,
 • spotkania „w kręgu”, grupy wsparcia,
 • plenery fotograficzne,
 • spotkania online.

Miejsce realizacji usług

 1. Warsztaty i plenery, w zależności od ich charakteru i tematyki, odbywają się w różnych lokalizacjach, które każdorazowo podawane są w opisie konkretnych wydarzeń.
 2. Warsztaty mogą odbywać się stacjonarnie lub online.
 3. Plenery fotograficzne najczęściej odbywają się w ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej.

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniach jest:
  • zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego warunków,
  • rezerwacja miejsca na wybranych warsztatach/spotkaniach,
  • uiszczenie opłaty za wybrany warsztat, za pojedyncze zajęcia lub wykupienie karnetu na pakiet spotkań.
 2. Informacje o warsztatach, plenerach i innych spotkaniach publikowane są:
 3. Na warsztaty można zgłaszać się:
  • wypełniając formularz zgłoszeniowy – dołączony do ogłoszenia o warsztatach i/lub zamieszczony na stronie mamyplener.pl,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na adres karo@mamyplener.pl
  • w inny sposób, jeżeli jest on określony w ogłoszeniu o wydarzeniu.
 4. W wydarzeniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które wyślą swoje zgłoszenie w trybie określonym przez Organizatora.
 5. Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia i wpisanie na listę uczestników drogą elektroniczną, pod warunkiem dostępności miejsc na warsztaty w danym terminie.
 6. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest uiszczenie w wymaganym terminie i wysokości opłaty za udział w zajęciach, z wyjątkiem wydarzeń opatrzonych dopiskiem „bezpłatne”.
 7. Warunki dotyczące kosztu warsztatów i zasad odpłatności są publikowane wraz z informacją o wydarzeniu.
 8. Opłatę za zajęcia należy wnosić przelewem na konto:
  Karolina Wicher
  47 1870 1045 2078 1072 7463 0001
  z dopiskiem „imię i nazwisko, termin i nazwa warsztatów
  lub za pomocą płatności elektronicznych, jeżeli jest udostępniona taka możliwość.
 9. Opłata za zajęcia nie obejmuje ubezpieczenia Uczestników.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w grafiku warsztatów, o czym poinformuje w ogłoszeniu danego wydarzenia oraz dodatkowo mailowo te osoby, które już zgłosiły swoje uczestnictwo.

Uczestnicy

 1. Jeżeli w ogłoszeniu nie zaznaczono inaczej, w warsztatach mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.
 2. Jeżeli w nazwie warsztatów znajduje się sformułowanie „dla dzieci”, mogą w nich brać udział osoby niepełnoletnie bez opieki rodziców lub opiekunów pod warunkiem wyrażenia przez rodziców lub opiekunów zgody na takie uczestnictwo.
 3. W pewnych sytuacjach, w zależności od tematyki i charakteru warsztatów,  Organizator dopuszcza możliwość uczestniczenia osób niepełnoletnich pod opieką rodziców / opiekunów.
 4. W razie niejasności odnośnie do uczestnictwa osoby nieletniej, należy wysłać pytanie na adres karo@mamyplener.pl.

Świadczenia

 1. Organizator zapewnia wszystkie materiały potrzebne do uczestniczenia w warsztatach, chyba, że w ogłoszeniu podano inaczej.
 2. W przypadku spotkań fotograficznych, Uczestnik zobowiązany jest do posiadania swojego sprzętu fotograficznego, tj. aparatu lub minimum telefonu komórkowego, umożliwiającego robienie zdjęć.
 3. W miarę możliwości, zależnie od lokalizacji, Organizator zapewnia wodę, kawę
  i herbatę.
 4. W przypadku warsztatów wyjazdowych organizator zapewnia Uczestnikom noclegi i wyżywienie. Szczegółowy zakres podany jest zawsze w ogłoszeniu.
 5. Uczestnik warsztatów we własnym zakresie ponosi dodatkowe koszty, takie jak np. dodatkowe wyżywienie, koszty podróży.

Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach

 1. Rezygnacja z udziału w zajęciach jest możliwa wyłącznie w formie pisemnej na adres karo@mamyplener.pl.
 2. Warsztaty o charakterze jednodniowym, plenery i spotkania (opłata jednorazowa):
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej do siedmiu dni przed datą rozpoczęcia zajęć, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty lub przepisanie się na inny termin.
  • W przypadku rezygnacji z udziału w terminie późniejszym niż siedem dni przed datą rozpoczęcia zajęć, wniesiona opłata nie jest zwracana.
  • Uczestnikowi przysługuje prawo do znalezienia na swoje miejsce innego Uczestnika. Wówczas całość wpłaconej kwoty będzie podlegać zwrotowi.
 3. Warsztaty kilkudniowe / wyjazdowe:
  • Organizator może określić indywidualne terminy oraz warunki dotyczące rezygnacji i zwrotu środków finansowych w odniesieniu do konkretnego warsztatu. Zostaną one podane w ogłoszeniu o danym wydarzeniu.
  • Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa zostanie zgłoszona po terminie podanym w ogłoszeniu, część lub całość środków finansowych może zostać zatrzymana przez Organizatora, m.in. na poczet pokrycia należności względem podwykonawców (np. takich jak opłata za noclegi).
  • Uczestnikowi przysługuje prawo do znalezienia na swoje miejsce innego Uczestnika. Wówczas całość wpłaconej kwoty będzie podlegać zwrotowi.
  • Jeżeli nie określono indywidualnych zasad, o których mowa powyżej, obowiązują warunki rezygnacji jak w punkcie 2, czyli:
   – W przypadku rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej do siedmiu dni przed datą rozpoczęcia zajęć, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty lub przepisanie się na inny termin.
   – W przypadku rezygnacji z udziału w terminie późniejszym niż siedem dni przed datą rozpoczęcia zajęć, wniesiona opłata nie jest zwracana.
 4. Warsztaty o charakterze cyklicznym (karnet – opłata za pakiet spotkań):
  • W przypadku wykupienia zajęć o charakterze cyklicznym (np. 4 spotkania w miesiącu), Organizator dopuszcza nieobecność na jednym spotkaniu w cyklu i możliwość odrobienia zajęć w innym terminie, chyba, że z powodów organizacyjnych, jest to niemożliwe (np. gdy cykl 4 spotkań stanowi zamkniętą całość).

Reklamacje

 1. Organizator ma obowiązek wykonania świadczonych usług z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową i warunkami opisanymi w ogłoszeniu.
 2. Reklamacja przysługuje Uczestnikowi, gdy zamówiona przez niego usługa nie została wykonana lub została wykonana w sposób nienależyty.
 3. Uczestnik ma możliwość złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.
 4. Reklamacje należy zgłaszać drogą pocztową na adres Karolina Wicher, ul. Karabeli 3a/2, 01-313 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres karo@mamyplener.pl.

Przetwarzanie danych osobowych,
dokumentacja foto i wideo, wizerunek

 1. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na fotograficzne i filmowe dokumentowanie przebiegu warsztatów, w tym na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej i zarobkowej, między innymi poprzez:
 2. Uczestnik oświadcza, że w sposób jasny i zrozumiały został poinformowany o przysługujących mu prawach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności o prawie żądania od administratora danych osobowych dostępu do nich, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także o prawie do wystąpienia ze skargą do organu nadzorczego oraz możliwości wycofania zgody na ich przetwarzanie. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych zostały poruszone w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem: https://mamyplener.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Każdy uczestnik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku – w tym celu wymagane jest przesłanie wiadomości na adres karo@mamyplener.pl lub na adres korespondencyjny siedziby firmy: ul. Karabeli 3a/2, 01-313 Warszawa.
 4. Zdjęcia i filmy wykonane przez Organizatora w czasie warsztatów są jego własnością.
 5. Organizator wyraża zgodę na publikowanie tych materiałów na prywatnych profilach Uczestników w serwisach społecznościowych pod warunkiem umieszczenia przy zdjęciach informacji o źródle ich pochodzenia. Organizator nie wyraża zgody na używanie zdjęć do celów komercyjnych, a także na umieszczanie bez jego zgody zdjęć na fanpage’ach niezwiązanych z Organizatorem.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów. Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów, jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach.
 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za rzeczy osobiste przyniesione na zajęcia.
 4. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Organizatora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Warsztaty i zajęcia wykupione przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich rezerwowania.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 13.10.2022 r.